Cookies

Serwis www.krakownh.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.

Velo Huta

Fragment przedniej części roweru - koła i ramy, w tle piękny nowohucki zielony park. Centralnie umieszczony napis Velo Huta z elementem graficznym w kształcie serca.

Aktualności

[English version below]
[Українська версія нижче]

W 2021 roku Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta świętuje jubileusz 30-lecia istnienia.
Z tej okazji opracowaliśmy dla Ciebie szlak rowerowy Velo Huta.

Czym jest Velo Huta?

Velo Huta to sposób na aktywne odkrywanie mniej znanego oblicza Nowej Huty, porzucenie utartych ścieżek i podróż do przeszłości tych terenów - odkrywanie ich skarbów i krajobrazów, tak dalekich od stereotypowego postrzegania wschodniej części Krakowa. Trasa szlaku wiedzie przez różnorodne krajobrazowo, interesujące architektonicznie, ciekawe historycznie i atrakcyjne przyrodniczo miejsca. Odkrywa nowohuckie zaułki, nieznane szerzej nawet mieszkańcom najmłodszej części Krakowa. Pozwala odwiedzić 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta. 

Szlak podzielony jest na dwie pętle. Mała Pętla, licząca niespełna 20 kilometrów, przeznaczona jest na rodzinne przejażdżki z młodszymi dziećmi. Duża Pętla to propozycja kilkugodzinnej już jazdy blisko 60-kilometrowym szlakiem okrążającym całą Nową Hutę.

O ile to tylko możliwe, Velo Huta unika ruchliwych tras ruchu samochodowego, korzystając z tych mniej uczęszczanych, czasami dróg polnych, a także z dostępnej sieci ścieżek rowerowych.

Dla tych, którzy wyruszą po przygodę własnym jednośladem, mamy przygotowane rowerowe prezenty niespodzianki. A jeden z najbardziej wytrwałych podróżników otrzyma nagrodę główną - praktyczną nawigację rowerową. Co dokładnie i jak zrobić, aby otrzymać nagrody, można przeczytać w regulaminie.

Na tej stronie znajdziesz zawsze aktualną mapę szlaku, ślady GPS obu pętli Przygotowaliśmy także papierową wersję mapy, którą można otrzymać bezpłatnie w Dziale Imprez i Promocji (os. Centrum A 6a) oraz w 13 klubach (sprawdź, gdzie masz najbliżej).

Regulamin Akcji Velo Huta

Gadżety Velo Huta (11)

Gorąco zachęcamy Was do przejazdów szlakiem Velo Huta! Osoby, które spełnią określone w regulaminie akcji warunki, otrzymają od nas upominek. Sprawdźcie spośród jakich rodzajów, będziecie mogli wybrać gadżet dla siebie!

Odkrywaj Nową Hutę i spędź miło czas

Gdzie w Nowej Hucie stoi Wieża Eiffla? Jak odnaleźć jeszcze jeden krakowski kopiec? W którym miejscu znajduje się najmniejsza nowohucka rzeźba? Gdzie podglądnąć bociana w gnieździe? Jak trafić do nowohuckiej Krainy Wielkich Jezior i truskawkowego zagłębia? No i wreszcie - jak trafić do 13 klubów Ośrodka Kultury? Velo Huta pozwoli znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania.

Szukaj skrytek

Dla miłośników geocachingu – obecnych i przyszłych – przygotowaliśmy 13 skrytek z drobnymi upominkami na wymianę. Geocaching to zabawa terenowa dla osób z dostępem do odbiornika GPS - choćby w smartfonie. Polega na poszukiwaniu skrytek, ukrytych w interesujących miejscach, wskazanych przez współrzędne geograficzne. W skrytkach znajdują się także dzienniki odwiedzin, do których wpisują się kolejni znalazcy. Znajdź je wszystkie!

Nie wiesz jak zacząć? Poniżej znajdziesz instrukcję pomocną w rozpoczęciu zabawy.

Instrukcja geocaching

Świętuj z nami na okrągło

Dodatkowo przez całe jubileuszowe lato zapraszamy do naszych klubów na 13 Imprez na trasie, których program znajdziesz w kalendarium poniżej.

Mapa Velo Huta w wersji elektronicznej

Informator Velo Huta

Ślady GPX / GPX tracks / Треки GPX

Inauguracja szlaku (79)

Relacja filmowa z Inauguracji

Imprezy na trasie (99)

English version

In 2021, the Krakow Nowa Huta Cultural Centre will celebrate its 30th anniversary. On this occasion we have developed the Velo Huta cycle route for you.

What is the Velo Huta?

Velo Huta is a way of discovering the lesser-known face of Nowa Huta, abandoning the beaten track and taking a journey into the area's past - discovering its treasures and landscapes, so far removed from the stereotypical perception of the eastern part of Krakow. The route leads through varied landscapes, interesting architecture, fascinating history and attractive nature. It explores the backstreets of Nowa Huta, unknown even to the inhabitants of the youngest district of Krakow. It allows for visiting 13 clubs of the Krakow Nowa Huta Cultural Centre. 

The route is divided into two loops. The Little Loop, less than 20 kilometres long, is designed for family rides with younger children. The Big Loop is designed as a several-hour ride along a nearly 60-kilometre route running around Nowa Huta.

As far as possible, the Velo Huta avoids busy motor traffic routes, using those less travelled, sometimes field tracks, as well as the available network of bicycle lanes.

For those who set off for the adventure on their own bike, we have prepared surprise cycling gifts. And one of the most persistent travellers will receive the grand prize - a practical bicycle navigation device. For more information on what exactly you can do to win the prizes, see the terms and conditions below.

On this page you will find an always up-to-date map of the route, GPS tracks of both loops We have also prepared a paper version of the map, which you can obtain free of charge in our office on os. Zgody 1, in the Events and Promotion Department (os. Centrum A 6a) or in 13 clubs (check where your nearest location is).

Discover Nowa Huta and enjoy your time

Where in Nowa Huta is the Eiffel Tower? How to find another Krakow mound? Where is the smallest Nowa Huta sculpture located? Where to watch a stork in the nest? How to get to the Great Lake District and a strawberry-growing region in Nowa Huta? And finally - how to get to 13 clubs of the Cultural Centre? Velo Huta will provide answers to these intriguing questions.

Search for hiding places

For geocaching enthusiasts - present and future - we have prepared hiding places with small gifts for exchange. Geocaching is a fun outdoor activity for people with access to a GPS receiver - even if only on a smartphone. It consists in searching for hiding places, hidden in interesting spots and indicated by geographical coordinates. The hiding places also contain visitation logs in which successive finders are entered.

Celebrate with us all round

In addition, throughout the anniversary summer we invite you to our clubs for 13 Parties on the Route.

Українська версія

У 2021 році культурний центр Краків-Нова Гута святкує 30-річний ювілей. З цієї нагоди ми розробили для вас велосипедний шлях Velo Huta.

Що таке Velo Huta?

Velo Huta - це спосіб активного відкриття менш відомого обличчя Нової Гути, відмови від второваних шляхів і подорож в минуле цих територій – відкриття їх скарбів і ландшафтів, настільки далеких від стереотипного сприйняття східної частини Кракова. Маршрут стежки проходить через різні ландшафтні, архітектурно та історично цікаві, а також привабливі природні пам'ятки. Він відкриває провулки Нової Гути, які більш широко невідомі навіть мешканцям наймолодшої частини Кракова. Дозволяє відвідати 13 клубів культурного центру Кракова-Нова Гута. 

Стежка розділена на дві петлі. Мала петля довжиною менш як 20 кілометрів призначена для сімейних поїздок з молодшими дітьми. Велика петля – це пропозиція кілька годинної їзди вже близько 60-кілометрової траси, яка оточує всю Нову Гуту.

Наскільки це можливо, Velo Huta уникає жвавих автомобільних маршрутів, використовуючи менш відвідувані, іноді ґрунтові дороги, а також доступну мережу велосипедних доріжок.

Для тих, хто вирушає в пригоду на своєму власному двоколісному другові, у нас приготовлені велосипедні подарунки-сюрпризи. А один з найбільш наполегливих мандрівників отримає головний приз – практичну велосипедну навігацію. Що саме і як зробити, щоб отримати нагороди, Ви можете прочитати в правилах, доступних нижче.

На цій сторінці Ви знайдете завжди актуальну карту маршруту, GPS-треки обох петель. Ми також підготували паперову версію карти, яку Ви можете отримати безкоштовно в нашому офісі в районі Згоди 1, у Відділі заходів і просування (район Згоди 6A) і в 13 клубах (перевірте, де розташований найближчий до Вас).

Відкрийте для себе Нову Гуту та проведіть час приємно

Де в Новій Гуті знаходиться Ейфелева вежа? Як знайти ще один Краківський Курган? В якому місці знаходиться найменша новогутська скульптура? Де підглянути за лелекою в гнізді? Як потрапити в новогутський край Великих озер і полуничних басейнів? Ну і нарешті – як потрапити в 13 клубів культурного центру? Velo Huta дозволить Вам знайти відповіді на ці інтригуючі питання.

Пошук схованок

Для любителів геокешінга – нинішніх і майбутніх – ми підготували схованки з невеликими подарунками для обміну. Геокешинг – це гра для людей з доступом до GPS-приймача - навіть на смартфоні. Він передбачає пошук схованок, захованих в цікавих місцях, позначених географічними координатами. У схованках також зберігаються журнали відвідувань, в які вписуються нові шукачі.

Святкуйте з нами знову і знову

Крім того, протягом усього ювілейного літа ми запрошуємо вас в наші Клуби на 13  Заходів за маршрутом.

Zmiana Regulaminu Akcji Velo Huta w dniu 26.07.2021 r.

W dniu 26.072021 roku weszła w życie zmiana Regulaminu Akcji Velo Huta. Zmiana dotyczy zasad losowania nagrody głównej - nawigacji rowerowej.
W miejsce paragrafu 7. NAWIGACJA ROWEROWA o treści: "Dodatkowo uczestnicy Akcji, którzy odwiedzą wszystkie punkty kontrolne Dużej Pętli wezmą udział w losowaniu nawigacji rowerowej. Zasady losowania określa Regulamin loterii fantowej Velo Huta, który zostanie opublikowany w terminie późniejszym." wprowadzono paragraf 8. LOSOWANIE NAWIGACJI ROWEROWEJ o treści:
  1. W losowaniu nawigacji rowerowej GPS biorą udział Uczestnicy Akcji, którzy udokumentowali przejazd całości Dużej Pętli.
  2. Losowanie nawigacji rowerowej GPS odbędzie się w dniu 3 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora i będzie transmitowane na żywo na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook.
  3. Wręczenie nawigacji rowerowej GPS wylosowanemu Uczestnikowi Akcji odbędzie się podczas Gali Jubileuszowej Organizatora, zorganizowanej w teatrze Łaźnia Nowa w dniu 9.11.2021 roku. Wylosowany Uczestnik może odebrać nawigację osobiście lub przez wskazanego przez siebie reprezentanta. 
Ponadto dotychczasowy paragraf 8. ODBIÓR GADŻETÓW ROWEROWYCH stał się Paragrafem 7 bez zmian w jego treści.
Pozostałe zapisy Regulaminu nie uległy zmianie.